Tidsbestilling          E-konsultation         Medicinbestilling

 Forside
 Information
 Kontakt
 Personale
 Ferie
 Medicin
 Vaccination

 

       Links

         Lægevagten
         Syge børn
         Sundhed.dk.
         Medicinhåndbog
         Andre links

 

Praktisk information:

Begge læger Stina Molander og Julie Flachs arbejder normalt fra mandag til fredag, og dækker så vidt muligt for hinanden i ferier og ved kurser. Derudover har vi i perioder en uddannelseslæge, der er en læge, der som et led i videreuddannelsen er hos os ½ år. Som patient er du tilknyttet et behandler fast team med en fast læge og sygeplejerske, enten læge Stina Molander + sygeplejerske Susanne Mohr eller læge Julie Flachs + sygeplejerske Britt Andersen. På den måde lærer vi vores patienter bedre at kende. Der vil dog være dage hvor du kan komme ind til den anden læge eller sygeplejerske, hvis din egen læge er på ferie eller kursus - eller pga travlhed i klinikken, hvor sygeplejerskerne hjælper hinanden eller der kan være områder/opgave at kun dene ene sygeplejerske varetager. I telefontiden varetager sygeplejersker, uddannelseslæger mm. alle patienter uanset hvem der er deres faste læge

 

Telefontid:

Alle hverdage mellem 8 og 11  ved sygeplejerske Susanne Mohr, Britt Andersen eller en KBU/Turnuslæge. Her kan man forny fast medicin, bestille tid, få oplyst svar på rutineprøver mm. Ved behov for at snakke med din faste læge vil man enten blive viderestillet, eller ringet op hurtigst muligt. Ved akut behov for lægehjælp hvor der er travlhed på det alm nummer (39 56 47 93)kan der ringes på 23 98 47 93

Ved akut opstået sygdom mellem kl. 11-16, kan man ringe på akutnummeret:

23 98 47 93

 

Konsultation: Kun efter forudgående tidsbestilling. Kom gerne 5 min før aftalte tid.
Sundhedskort (sygesikringskort) bedes medbragt ved alle henvendelser i klinikken. Benyt venligst kortlæserterminalen ved din ankomst.

Konsultationerne afvikles efter tidsbestilling. Herved opnås minimal ventetid for dig og et bedre arbejdsmiljø for lægen og personale.
Hvis ikke andet er aftalt, vil der normalt være afsat 10 - 15 min. til en konsultation.
Spørger sekretæren/sygeplejersken om årsagen til henvendelsen når du ringer, er det netop for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen indenfor de rammer vi arbejder, herunder den mest professionelle prioritering af planlagte og akutte patienter.
 

Sundhedskortet (Sygesikringskortet).
Husk kortet ved alle henvendelser uanset om det drejer sig om voksen eller barn
Sundhedskortet (sygesikringskortet) er beviset for, at man har ret til vederlagsfri behandling hos lægen og er lægens dokumentation for patientens fremmøde overfor Sygesikringen. Når kortet er scannet, markers du som værende ankommet på lægens skærm.
Børn skal benytte eget kort.

Aftenkonsultation hver onsdag fra kl. 15-18. Sen konsultation er et tilbud til de af vore patienter der har svært ved at komme i almindelig åbningstid.

Sygebesøg planlægges så vidt muligt onsdag formiddag. Lægen kommer på sygebesøg, når patienten af medicinske årsager ikke har mulighed for at komme i klinikken.
Anmodning om akut sygebesøg samme dag skal ske mellem kl. 8-9.

Ved akut opstået sygdom efter kl. 16, samt i weekender og på helligdage kan akutklinikken kontaktes på tlf. 1813

Afbud/forsinkelser. Meld altid afbud hvis du ikke kan komme, så vi kan give tiden til en anden patient. Vi stiler mod minimal ventetid. Dette kan kun opnås hvis patienterne møder til tiden.
I vores planlægning af dagen er der gjort plads for akutte opgaver, men det er klart at man ikke kan planlægge sig ud af alle uforudsete hændelser.

 

Lægeskift. Ved lægeskift sendes patientjournalen ikke automatisk ud af huset da dette kræver patientens anmodning.
Samtidig modtager vi ikke automatisk tidligere lægers journaler. Nytilmeldte patienter bedes derfor rekvirere journalen fra tidligere læge, hvis vi skal modtage tidligere journaloplysninger.

 

 

Dankort. Klinikken tager ikke imod dankort, men du kan godt betale med mobile pay.

 

Privatlivspolitik for patienter. I forbindelse med EU persondataforordningen (GDPR), har vi lavet en privatlivspolitik til patienterne, som vi følger i klinikken. Du kan læse den nedenfor.

 

 

Privatlivspolitik for patienter

 

Behandling af oplysninger

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken Lægehuset Bindeledet 11, 2880 Bagsværd (cvr-nr. 33854137) behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

 

Typer af oplysninger

Vi kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

·       Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer (CPR-nummer), køn, familierelationer og sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

·       Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar, attester, øvrige helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i forbindelse med e- og videokonsultationer, mv.), oplysninger om strafbare forhold, seksuelle forhold eller orientering, race eller etnisk oprindelse samt religiøs overbevisning.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·       Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

·       Udarbejdelse af lægeerklæringer

·       Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

·       Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner

·      Afholdelse af videokonsultationer

·      Anvendelse af billedmateriale til diagnostik

·       Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

·       Indberetning til regionerne (f.eks. kliniske kvalitetsdatabaser) og Sundhedsdatastyrelsen til kvalitet, forskning og administration 

·        Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

·        Administrationsformål, herunder ved kliniklukning, afregningsformål og indberetninger

·        Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o   Dokumentationspligt

o   Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

o   Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o   Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o   Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for at indsamle og behandle dine personoplysninger er:

·       Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de særlige kategorier af personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), (c) og (h).

·       Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt kap. 1, samt sundhedslovens kap. 9. jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) og 9(2)(b).

 

Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. sundhedslovens § 42a

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

·       Andre sundhedspersoner, f.eks.:

o   Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt

o   Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

·       RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser)

·       Offentlige myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), Det Danske Vaccinationsregister, Det Fælles Medicinkort, politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning

·       Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer

·      Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK (receptserveren)

·       Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus

·    Ved deltagelse i forskningsprojekter eller kliniske forsøg kan dine personoplysninger videregives til samarbejdspartnere i forskningsprojektet

·       I andre tilfælde kan personoplysningerne videregives til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Det juridiske grundlag for videregivelse af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for at videregive dine personoplysninger er:

·       Andre sundhedspersoner: Vi kan videregive dine personoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med og efter behandlingen af dig uden dit samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og art. 6(1)(c), f.eks. fordi det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov. I de tilfælde, hvor dit samtykke er påkrævet forud for videregivelse til andre sundhedspersoner, videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 41, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a).

o   Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.

·       Kliniske kvalitetsdatabaser: Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v., jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c). Personoplysninger kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

·       Offentlige myndigheder: Vi kan videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, f.eks. Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Danske Vaccinationsregister, Det Fælles Medicinkort, politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når vi er forpligtet hertil i medfør af en specifik lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)

·       Regionale afregningskontorer: Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis, jf. sundhedslovens § 60

·       Fælles Medicin Kort: Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer videregives via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(b) og art. 6(1)(c)

·       Forskningssamarbejder/kliniske forsøg:

o   Oplysninger kan videregives til en forsker til brug for et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt eller et konkret sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt, når der er meddelt tilladelse til projektet efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. eller lov om kliniske forsøg med lægemidler, jf. sundhedslovens § 46, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(j) og art. 6(1)(e).

o   Oplysninger kan videregives til andre forskningsformål med dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(a) og art. 6(1)(a).

·       Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.

·       Øvrigt:

o   Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

o   Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

o   Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens § 45, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

·       Systemhuse WinPLC/A-data/EG

·        IT-leverandører WinPLC/A-data/EG

·        Ekstern cloud-leverandører

·     WebReg og WebPatient

·         Mv.

Dine personoplysninger vil også blive behandlet af vores databehandleres underdatabehandlere, der blandt andet behandler personoplysninger i forbindelse med videokonsultationer.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 35 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

 

Kontaktoplysninger på klinikken:

Lægehuset Bindeledet 11

Telefonnummer: 39564793

Bindeledet 11, st., 2880 Bagsværd       

Danmark

CVR-nr.: 33854137

Dato: 20-03-2024 

 

 

------------------------------------------------------